Untitled Document หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศติดต่อเรา
ประธานกรรมการ
นายอัมพร  ฉันทรัตน์
ผู้จัดการ
นายนภดล คงกำเหนิด
ดาวน์โหลด แอปสหกรณ์
ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
ข้อมูลภาพรวม
เงินฝาก :
7,594,763,699 บาท 
เงินกู้ :
13,429,170,433 บาท 
หุ้น :
5,262,673,760 บาท 
สมาชิก :
11,814  คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 64
เลขบัญชีสหกรณ์ฯ
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ :
 
IP :
3.235.227.117  
เข้าชม :
352,276 คน  
 สถิติเริ่มนับ ณ วันที่ 1 ก.ค. 61
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

Untitled Document
ระบบตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้ง

 
* ค้นหาโดยการใส่ เลขสมาชิก หรือ ชื่อ - นามสกุล หรือ สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธ.ค. 63
 
 
จำนวน 9,014 คน
 
เลขสมาชิก
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับที่/หน้าที่
 
018235
นางธีริศรา ชาวสวน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
214 / 803
010801
นายทินกร ด้วงบาง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
215 / 804
011861
นายสมพงษ์ ขันอินทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
216 / 804
011966
นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
217 / 804
012705
นายพระเนตร แก้วทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
218 / 804
015138
นางศศิธร ธรสินธุ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
219 / 804
012318
นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
220 / 805
017008
นายชัยวัฒน์ ขาวทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
221 / 805
017683
นายอดิศร แซ่หลอ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
222 / 805
017689
นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
223 / 805
018145
นางสาวปัญญาพร กลิ่นทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
224 / 805
011969
นางสาวไพรวัลย์ เสนงาม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
225 / 806
013485
นางอนงค์ รอดประดิษฐ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
226 / 806
015726
นางพิราวรรณ พรมมี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
227 / 806
017498
นางสาวอรวรรณ แสงท่านั่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
228 / 806
018610
นายชูชาติ สั่งสอน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
229 / 806
009293
นายอดิศักดิ์ เคลือขอน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
230 / 807
011968
นางอนงค์ จุ้ยต่าย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
231 / 807
015301
นายพิชายุทธ เหน่งแดง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
232 / 807
015309
นางสาวสุกัญญา ฤาชา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
233 / 807
016427
นายไกรสร ไกรกิจราษฎร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
234 / 807
017093
นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
235 / 807
017336
นายลภชัย พรมวิหาร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
236 / 807
017542
นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
237 / 807
017871
นางยุพา สีขำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
238 / 807
017914
นางสาวปวีณา เหน่งแดง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
239 / 807
018150
นางสาวชื่นกมล อ่ำโพธิ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
240 / 807
018174
นางสาวสุธิดา ยอดดี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
241 / 807
018201
นางสาวชัญญาวีร์ นวลคำ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
242 / 807
018202
นางสาวขวัญใจ เห็มสุวรรณ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
243 / 807
018599
นางสาวภัทรมน แจ่มทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
244 / 807
009292
นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
245 / 808
012464
นางวันเพ็ญ ท้วมนาค
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
246 / 808
014689
นายมานะ แดนอุดม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
247 / 808
015495
นายธานินทร์ ทองคง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
248 / 808
016909
นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
249 / 808
017574
นางสาวพิยดา ม่วงมนตรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
250 / 809
017694
นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
251 / 809
017749
นางสาวอรทัย บุญตั้ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
252 / 809
018087
นางสาวกาญจนา สายสุรินทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
253 / 809
009851
นายฤชัย ผ่องทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
254 / 810
011035
นายมนัส ครุฑหนู
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
255 / 810
015331
นายนคร เถื่อนโต
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
256 / 810
015897
นายดาวุธ อุ่นทอง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
257 / 810
016943
นางณสุดา กำพลธนสิน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
258 / 810
018426
นางสาววิภารัตน์ ธานีใหญ่
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
259 / 810
018559
นางสาวนิศารัตน์ วรรณสุข
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
260 / 810
008785
นายชูชาติ ขาวป้อม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
261 / 811
009301
นายสละ แจงป้อม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
262 / 811
012483
นางกัลยา นาคจันทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
263 / 811
013853
นายสาธิต อาณาเขตต์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
264 / 811
014228
นางมาริน แจงป้อม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
265 / 811
014295
นายธัชกฤช ประดิษฐ์วรกุล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
266 / 811
015332
นางสาวสนอง สอนทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
267 / 811
016741
นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
268 / 811
016929
นางสำรวย เฟื่องอิ่ม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
269 / 811
017251
นางสุวรรณ พัดกลม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
270 / 811
017705
นางธัญญารัตน์ จันทร์เสม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
271 / 811
017896
นายอาทิตย์ อินมา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
272 / 811
018007
นางสาววิรมน ศรคม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
273 / 811
018032
นายณัฐวุฒิ รัตนประทุม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
274 / 811
018156
นางสาวอารยา ศรีวะอุไร
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
275 / 811
006615
นายเทียม จรวุฒิพันธ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
276 / 812
011309
นางเจตนา เกิดเกตุ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
277 / 812
015827
นางสาววัลภา อินทรโชติ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
278 / 812
017840
นายวีระชัย ธูปเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
279 / 812
012799
นายสุทัศน์ หลินเจริญ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
280 / 813
013424
นายบุญสม ชีเปรม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
281 / 813
014278
นายณรงค์ พ่วงไผ่
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
282 / 813
014688
นายวิโรจน์ สุกรีดิษฐ์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
283 / 813
013992
นางจันทิพย์ เสนงาม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
284 / 814
014036
นางจันตรา นาโตนด
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
285 / 814
015002
นายวิชา อยู่แย้ม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
286 / 814
015003
นางชะอ้อน อยู่แย้ม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
287 / 814
015550
นางสาวชลิตา โพธิ์รี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
288 / 814
015649
นายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
289 / 814
015650
นางอรพลิน นิลรัตน์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
290 / 814
016167
นางสุชานันท์ ใจทิม
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
291 / 814
016612
นางสุนันทา วงศ์จันทรมณี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
292 / 814
017178
นางสุรีย์นิภา พรมทา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
293 / 814
017330
นางสาวปวีณา เปรมใจ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
294 / 814
017699
นางสาวธมน ดีหนอ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
295 / 814
017745
นางสาวสุพรรณษา จันทร์หล้า
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
296 / 814
018592
นางสาวสุพัตรา คล้ายยา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
297 / 814
018722
นางสาววิจิตรา โพธิบัลลังค์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
298 / 814
018724
นางสาววราภรณ์ วงศ์ฮ่อ
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
299 / 814
015343
นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
300 / 815
016121
นายณัฐกิตต์ เป้ทุ่ง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
301 / 815
016146
นางอมร รุ่งเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
302 / 815
007861
นางพรรณี เขียวเรือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
303 / 816
010914
นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สน
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
304 / 816
011156
นางสายบัว ฟักแตง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
305 / 816
013261
นางอำนวย รุ่งรัตนไชย
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
306 / 816
014151
นางวาสนา ตุ้มเขียว
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
307 / 816
014281
นายวิเชียร ภูสมสี
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
308 / 816
015537
นางทิวา บัวหลวง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
309 / 816
017000
นางสาวเกศรา ชมเมือง
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
310 / 816
017746
นายพีระพงศ์ มั่นไสย์
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
311 / 816
017855
นางสาวกัลยาณี จันทรปิติกุล
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
312 / 816
017865
นางดวงพร คงนา
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80
313 / 816
 

<< กลับไป


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
Sukhothai Teacher Saving Co-Operative LTD.
118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่  0 5561 3049, 0 5561 2431 Fax : 0 5561 2319 ,สาขาสวรรคโลก   0 5564 3236
E-mail sktcoop@gmail.com
Copyright (C) 2018 By IT SKTCOOP